پارسیان

پارسیان
بخش فعالیت

طراحی لوگو / طراحی گرافیک / تیزر / طراحی وب سایت

مکان انجام

انگلستان – لندن

کارفرما

پارسیان فیلم

سال انجام پروژه

2015~2018